MENU

BAB 39( DARIHAL JAMIN )

Seksyen 387

Bila Seseorang Boleh Dilepaskan Dengan jaminan

Seksyen 388

Bila Orang Yang Dituduh Dengan Kesalahan Yang Tidak Boleh Dijamin Boleh Dilepaskan Dengan Jaminan

Seksyen 389

Nilai Bon

Seksyen 390

Bon Hendaklah Dikenakan

Seksyen 391

Orang Hendaklah Dilepaskan

Seksyen 392

Bila Waran Tangkapan Boleh Dikeluarkan Terhadap Orang Yang Dijamin

Seksyen 393

Penjamin-Penjamin Boleh Memohon Dilepaskan Daripada Bon

Seksyen 394

Rayuan

 

BAB 40 (PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN KETERANGAN )

Seksyen 395

Prosedur Jika Orang Yang Boleh Memberi Keterangan Material Sakit Teruk

Seksyen 396

Jika Orang Yang Sepatutnya Memberi Keterangan Berniat Meninggalkan Malaysia

Seksyen 397

Deposisi Saksi Perubatan

Seksyen 398

Dimansuhkan

Seksyen 399

Laporan Orang-Orang Tertentu

Seksyen399A

Laporan Bank Negara Mengenai Wang Kertas Atau Syiling Laku

Seksyen 400

Bagaimana Sabitan Atau Pembebasan Terdahulu Boleh Dibuktikan

Seksyen 401

Rekod Keterangan Semasa Ketiadaan Tertuduh

Seksyen 402

Dimansuhkan

Seksyen402A

Notis Hendaklah Diberi Bagi Pembelaan Alibi

 

BAB 41 ( PERUNTUKAN MENGENAI BON )

Seksyen 403

Deposit Sebagai Ganti Bon

Seksyen 404

Prosedur Mengenai Perlucutan Bon

Seksyen 405

Rayuan Daripada Perintah

Seksyen 406

Kuasa Mengarah Untuk Dilevi Jumlah Yang Harus Dibayar Ke Atas

 

BAB 42 ( PELUPUSAN EKSIBIT DAN HARTA YANG BERHUBUNG DENGAN KESALAHAN )

Seksyen406A

Mahkamah Hendaklah Menimbangkan Cara Melupuskan Eksibit

Seksyen 407

Perintah Pelupusan Harta Berkaitan Dengannya Kesalahan Dilakukan

Seksyen 408

Arahan Sebagai Ganti Perintah

Seksyen 409

Bayaran Wang Yang Dijumpai Daripada Tertuduh Kepada Orang Yang Tidak Bersalah

Seksyen 410

Pengantunggan Perintah

Seksyen 411

Membinasakan Perkara Libel Dan Lain-Lain Perkara

Seksyen 412

Restorasi milikan Harta Tak Alih

Seksyen 413

Prosedur Polis Diatas Penyitaan Harta

Seksyen 414

Prosedur Jika Tidak Ada Tuntutan Dibuat

Seksyen 415

Prosedur Jika Harta Itu Mudah Musnah Atau Rendah Nilainya

Seksyen 416

Prosedur Jika Tuan Punya Tidak Hadir

 

BAB 43 ( MEMINDAHKAN KES JENAYAH )

Seksyen 417

Kuasa Mahkamah Tinggi Memindahkan Kes

Seksyen 418

Permohonan Untuk Dipindahkan Hendaklah Disokong Oleh Affidavit

Seksyen418A

Perbicaraan Oleh Mahkamah Tinggi Di Atas Suatu Sijil Daripada Pendakwa Raya

Seksyen418B

Kes-Kes Yang Mana Seksyen 418A Dipakai

 

BAB 44 ( MENGENAI LUAR ATURAN DALAM PROSIDING )

Seksyen 419

Prosiding Di Tempat Salah, Dll

Seksyen 420

Prosedur Jika Akaun Salah Diambil Di Luar Aturan

Seksyen 421

Peninggalan Merangka Pertuduhan

Seksyen 422

Luar Aturan Tidak Membatalkan Prosiding

Seksyen 423

Luar Aturan Dalam Distres