MENU
 1. Menguruskan sumber pendapatan , kewangan dan laporan bajet kewangan majlis
 2. Membuat analisa dan kajian kemungkinan untuk menyelesaikan proses dan pengurusan maklumat ke arah pengkomputeran bagi tujuan pengurusan yang lebih cekap
 3. Memproses permohonan ‘layout’ secara SBKS Peringkat I dan Peringkat II dan memproses dan menyediakan ulasan bagi permohonan pecah sempadan / cantuman tanah secara SBKS, permohonan tanah kerajaan, permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS), permohonan ubahsyarat tanah, permohonan lanjutan tempoh pajakan dan permohonan tanah bagi projek-projek penswastaan melalui UPENJ
 4. Memproses permohonan nama taman, nama jalan , nombor rumah dan mengenal pasti data-data / maklumat perancangan bagi kawasan pentadbiran MDM
 5. Menyelaras proses penyediaan Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan seterusnya menyediakan pelan Rancangan Tindakan Perkawasan dan mewartakan kawasan bagi perluasan kawasan Majlis Daerah Mersing
 6. Menjalankan kerja-kerja penilaian bagi maksud kadaran yang berasaskan kepada Nilai Tambah ke atas setiap pegangan persendirian di dalam kawasan pentadbiran MDM dan menyediakan senarai nilaian di bawah Seksyen 137 Akta 171 yang perlu dibuat lima tahun sekali atau bagi tempoh yang dilanjutkan dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri
 7. Membuat pindaan kepada senarai harta tersebut di bawah Seksyen 144 Akta 171 atas sebab-sebab tertentu sahaja dan menjalankan kerja-kerja Penilaian Am Semula serta mengeluarkan notis-notis mengenai taksiran cukai harta terbit daripada pindaan nilaian - Seksyen 144(2) Akta 171
 8. Memproses pindah milik harta sebagaimana peruntukan Seksyen 160 Akta 171 dan menjalankan kerja-kerja penilaian bagi maksud caruman Membantu Kadar ke atas bangunan milik Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan-badan Berkanun mengikut peruntukan Perkara 156 Perlembagaan Persekutuan
 9. Memproses permohonan remisi untuk bangunan yang tidak diduduki mengikut peruntukan Seksyen 162 Akta 171 dan menguruskan harta-harta Majlis dari segi penyewaan, penyelenggaraan, keselamatan dan kebersihan bangunan.
 10. Melaksanakan pendakwaan,penggubalan undang-undang dan mengawalselia pengurusan / penggunaan tempat letak kereta
 11. Memproses dan mempertimbangkan dan pengeluaran lesen baru dan papan iklan ke atas pelbagai lesen perniagaan seperti:
  • Lesen perniagaan dan papan iklan
  • Lesen penjaja dan pasar malam
  • Lesen pasar, arked, gerai
  • Lesen bermusim, lesen promosi
 12. Merancang dan mengawal aktiviti perniagaan dan pembangunan peniaga-peniaga kecil dan mengkaji / menentukan dasar-dasar dan syarat-syarat pelesenan Majlis dari semasa ke semasa
 13. Menyemak dan memproses permohonan pelan landskap. memberikan panduan dan membuat kawalan landskap ke atas pembangunan landskap yang dijalankan oleh pemaju-pemaju perumahan, melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan pembangunan landskap, termasuklah naik taraf landskap jalan-jalan utama dan taman awam
 14. Memastikan kerja-kerja pembinaan landskap dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan dan memastikan semua pembangunan landskap dalam perkhidmatan Majlis dapat diselenggarakan dengan baik serta menyediakan anak-anak pokok, pokok-pokok bunga untuk penyelenggaraan dan hiasan dalaman
 15. Menyelenggara pokok-pokok utama di dalam kawasan perkhidmatan Majlis dan memainkan peranan sebagai penggerak utama dalam pembangunan landskap di seluruh kawasan Pentadbiran MDM