MENU
AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [ AKTA 133 ]
STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974 [ACT 133]

BAHAGIAN 1 [ PERMULAAN ]

Seksyen 1 Tajuk Ringkas, Pemakaian Dan Mula Berkuatkuasa
Seksyen 2 Kecualian
Seksyen 3 Tafsiran

BAHAGIAN 2 [ JALAN ]

Seksyen 4 Menyenggara Dan Membaiki Jalan-Jalan Awam
Seksyen 5 Kuasa Bagi Membuat Dan Memperelokkan Jalan
Seksyen 6 Kuasa Bagi Mengambil Tanah Yang Berdekatan Dengan Jalan-Jalan Baharu Bagi Maksud-Maksud Bangunan
Seksyen 7 Kuasa Bagi Mengambil Hendaklah Mengikut Undang-Undang Berhubungan Dengan Pengambilan Paksa
Seksyen 8 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Menuntut Kos Bagi Jalan Baharu Atau Kos Bagi Melebar,Membuka,dan sebagainya. Jalan Awam
Seksyen 9 Orang-Orang Persendirian Membuat Jalan-Jalan Baharu
Seksyen 10 Kelulusan Pelan Hendaklah Tamat
Seksyen 11 Menurap,Dsb.,Jalan-Jalan Persendirian
Seksyen 12 Pengisytiharan Jalan Awam
Seksyen 13 Jalan Persendirian Boleh Diisytiharkan Sebagai Jalan Awam
Seksyen 14 Melebarkan Jalan
Seksyen 15 Membaiki Jalan-Jalan Persendirian
Seksyen 16 Notis Ke Atas Orang Yang Meyebabkan Jalan Persendirian Berada Dalam Keadaan Merbahaya Atau Cacat
Seksyen 17 Bayaran Hendaklah Dibuat Sebelum Didirikan Bangunan Mengenai Kerja-Kerja Jalan
Seksyen 18 Menentukan Amaun Untuk Dideposit Dan Tarikh Siap
Seksyen 19 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Melaksanakan Dan Mengarahkan Supaya Dijalan Dengan Sepatutnya Kerja-Kerja Jalan