MENU

BAHAGIAN 5 [ BANGUNAN ]

Seksyen 70 Notis Mengenai Bangunan Baru
Seksyen 70A Kerja Tanah
Seksyen 70B Perintah Untuk Mengkaji Semula Keselamatan Dan Kestabilan Semasa Pendirian Bangunan
Seksyen 70C Pembatalan Kelulusan Apa-Apa Pelan, Penentu Dan Kebenaran
Seksyen 70D Pemeriksaan Pendirian Bangunan Pada Mana-Mana Peringkat Dan Pengambilan Sampel Bagi Penganalisisan
Seksyen 71 Penalti Kerana Bangunan Atau Kerja Tanah Gagal
Seksyen 72 Meruntuh Atau Memindahkan bangunan Yang Tidak Dibenarkan
Seksyen 73 Penalti Kerana Menyewakan Dan Menjual Bangunan Yang Tidak Dibenarkan
Seksyen 74 Mengubahsuai Atau Mengenepikan Undang-Undang Kecil
Seksyen 75 Tanah Hendaklah Diasingkan Untuk Lorong Belakang
Seksyen 76 Bangunan Dilarang Didirikan Atas Tanah Yang Tidak Bersih
Seksyen 77 Banguunan-Bangunan Diatas Betung Awam, dsb., Tidak Boleh Didirikan Tanpa Persetujuan Pihak Berkuasa Tempatan