MENU
Seksyen 98 uKuasa Sesuatu Pihak Berkuasa Untuk Memasuki Tanah Yang Bersebelahan Dengan Kerja
Seksyen 99 Sesuatu Pihak Berkuasa Tempatan Pada Melaksanakan Kerja-Kerja Hendaklah Mengadakan Jalan-Jalan, dsb., Jika Jalan-Jalan Yang Sedia Ada Terbencana
Seksyen 100 Penalti Kerana Menghalang Sesuatu Pihak Berkuasa Dalam Kewajipanya
Seksyen 101 Pampasan, Ganti Rosak Dan Kos Hendaklah Ditentukan Oleh Mahkamah
Seksyen 102 Penduduk boleh Melaksanakan Kerja Jika Pemunya Tidak Melaksanakanya
Seksyen 103 Pengecualian Bagi Ejen Yang Tiada Wang Dalam Tangan
Seksyen 104 Menuntut Belanja Dan Kos Yang Kena Bayar Oleh Pemunya
Seksyen 105 Mendapatkan Bayaran Belanja Dan Kos Secara Beransur-Ansur
Seksyen 106 Tindakan Bagi Mendapatkan bayaran Tunggakkan
Seksyen 107 Tahanan
Seksyen 108 Penggunaan Hasil Jualan
Seksyen 109 Hakmilik Diberi Melalui Pembelian Pada Jualan Dibawah Seksyen 106
Seksyen 110 Kos Tindakan Bagi Mendapatkan Bayaran Tunggakan
Seksyen 111 Kuasa Untuk Menahan Jualan
Seksyen 112 Permohonan Kepada Mahkamah
Seksyen 113 Sekuriti Hendaklah Diberi
Seksyen 114 Tanggungan Pemindahmilik
Seksyen 115 Tindakan Jika Seorang Penduduk Membantah Kerja-Kerja Yang Dijalankan
Seksyen 116 Melupuskan Benda-Benda Dan Barang-Barang Yang Dipindahkan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 117 Lesen-Lesen Hendaklah Mengikut Budi Bicara
Seksyen 118 Notis
Seksyen 119 Resit Dan Notis Boleh Diberi Oleh Pegawai Yang Diberi Kuasa Berkenaan Denganya
Seksyen 120 Menyampaikan Notis
Seksyen 121 Kemungkiran Mematuhi Notis.Penalti Am.
Seksyen 122 Mahkamah bagi Membicarakan Kesalahan-Kesalahan
Seksyen 123 Pihak Berkuasa Tempatan, dsb .,Boleh Mengarahkan Pendakwaan
Seksyen 124 Pekerja Pihak Berkuasa Boleh Meminta Nama Dan Alamat Dalam Hal-Hal Tertentu
Seksyen 125 Kuasa-Kuasa Menangkap
Seksyen 126 Kecualian Pendakwaan-Pendakwaan
Seksyen 127 Penalti Am
Seksyen 128 Kerosakan Pada Harta Pihak Berkuasa Tempatan Hendaklah Dibaiki Selain Daripada Penalti
Seksyen 129 Ketidaktepatan Dalam Dokumen-Dokumen
Seksyen 130 Keterangan
Seksyen 131 Peruntukan-Peruntukan Keterangan
Seksyen 132 Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan